رتبه
عنوان
فروش آخر هفته
فروش کل
هفته اکران
1
30.0
30.0
1
2
20.1
698.0
5
3
8.0
119.1
4
4
2.3
8.4
2
5
2.2
28.6
4
7
1.6
21.0
4
8
0.929
33.7
6
9
0.88
9.6
8
10
0.804
35.8
4